06 34 33 24 17 info@renate-dijkstra.nl

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Deze privacyverklaring (versie 25 mei 2018) heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Renate Dijkstra Coaching & Training. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Mocht er een wijziging plaatsvinden in de privacyverklaring dan wordt er een nieuwe versie van de privacy verklaring op de website gepubliceerd. Renate Dijkstra Coaching en Training raadt u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018. Vanaf die datum vervangt de AVG de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden en grondslagen
Renate Dijkstra Coaching & Training verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld voor de levering van diensten, voor precontractuele activiteiten (zoals het opstellen van een offerte) of voor het verwerken van informatie behorend bij loopbaantrajecten. Er is in dat geval een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor een kwalitatief goede dienstverlening.

Hieronder volgt gedetailleerde informatie.

Persoonsgegevens die Renate Dijkstra Coaching & Training verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Cv
 • Gespreksverslagen
 • Gespreksnotities
 • Thuisopdrachten
 • Antwoorden op uw vragen per mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Er worden geen gegevens verzameld over website bezoeken. Er worden ook geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Renate Dijkstra Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen een besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Renate Dijkstra Coaching & Training) tussen zit.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard
Renate Dijkstra Coaching & Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Er gelden de volgende bewaartermijnen:

 • 7 jaar: persoonsgegevens van belang voor fiscale bewaarplicht.
 • 3 jaar: deelnemersgegevens in het administratiesysteem. Mocht u binnen 3 jaar na een laatste registratie contact opnemen, dan kan Renate Dijkstra Coaching & Training u op basis van eerdere activiteiten goed van dienst zijn.
 • 3 jaar: uw coaching dossier. Reden: ook om u nog goed van dienst te kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Renate Dijkstra Coaching & Training verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Hoe Renate Dijkstra Coaching & Training persoonsgegevens beveiligt
Renate Dijkstra Coaching & Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Gegevens op papier worden direct na een gesprek digitaal verwerkt. De gegevens op papier worden vervolgens vernietigd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@renate-dijkstra.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Renate Dijkstra Coaching & Training. Ook heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Renate Dijkstra Coaching & Training van u heeft in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@renate-dijkstra.nl. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u naar dit adres mailen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Renate Dijkstra Coaching & Training u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Renate Dijkstra Coaching & Training reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Renate Dijkstra Coaching & Training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht
Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt.
Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Renate Dijkstra Coaching & Training
Telefoon: 06 34 33 24 17

Email: info@renate-dijkstra.nl

Renate Dijkstra Coaching & Training neemt vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, contact met u op.

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Bel: 06 34 33 24 17 of mail: info@renate-dijkstra.nl

error: Deze afbeelding of tekst is auteursrechtelijk beschermd